STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Statut MEA

STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH
MARITIME EXPERTS ASSOCIATION "MEA"
w Szczecinie

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - MARITIME EXPERTS ASSOCIATION "MEA"; w dalszych postanowieniach zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest organizacją społeczną zrzeszającą ekspertów o udokumentowanym doświadczeniu zawodowym i osiągnięciach w dziedzinie szeroko pojętej gospodarki morskiej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, obrotu portowo-morskiego, transportu zintegrowanego, logistyki i zarządzania.
 3. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, Siedziba Stowarzyszenia jest Szczecin.
 4. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

ROZDZIAŁ 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest:
  1. Zrzeszanie i ustanawianie ekspertów z szeroko pojmowanej gospodarki morskiej,
  2. Promowanie zawodu eksperta morskiego,
  3. Integracja środowiska ekspertów morskich,
  4. Podejmowanie działań motywujących i wspomagających wykonywanie czynności eksperckich na najwyższym światowym poziomie,
  5. Ugruntowanie etosu zawodu oraz autorytetu eksperta morskiego.
  6. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla gospodarki morskiej
  7. Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki morskiej.
 2. Cel Stowarzyszenia realizowany jest poprzez:
  1. Ustanowienie Regulaminu Eksperta określającego miedzy innymi tryb powoływania i wpisu członków na Listę Ekspertów "MEA",
  2. Szeroko pojętą współpracę oraz wymianę doświadczeń z towarzystwami klasyfikacyjnymi, ubezpieczeniowymi, stowarzyszeniami ekspertów oraz innymi podobnymi podmiotami w kraju i zagranica,
  3. Wypracowanie standardów typowych usług rzeczoznawczych i związanych z nimi dokumentów,
  4. Organizowanie konferencji, szkoleń i seminariów,
  5. Gromadzenie wydawnictw i tworzenie zbiorów bibliotecznych oraz wszelkich materiałów dotyczących czynności ekspertów w zakresie gospodarki morskiej,
  6. Promocje działalności Stowarzyszenia,
  7. Nawiązywanie kontaktów z organami administracji morskiej i śródlądowej,
  8. Uczestnictwo w pracach nad projektami aktów normatywnych dotyczących gospodarki morskiej,
  9. Rekomendacje członków Stowarzyszenia do władz samorządowych i parlamentu RP,
  10. Ochronę praw ekspertów,
  11. Przeciwdziałanie przypadkowości, nieuczciwości i niekompetencji na rynku usług eksperckich,
  12. Utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorstwami szeroko rozumianej gospodarki morskiej,
  13. Utrzymywanie kontaktów z władzami administracji państwowej i regionalnej.

ROZDZIAŁ 3
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych
  2. Członków honorowych.
 2. Członkowie Zwyczajni dzielą się na:
  1. Ekspertów
  2. Kandydatów na Ekspertów
 3. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba będąca specjalistą w każdej dziedzinie związanej z szeroko pojętą gospodarka morską o znaczącym stażu pracy i doświadczeniu zawodowym, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.
 4. EKSPERTEM może zostać członek Stowarzyszenia po zaopiniowaniu przez Komisję Kwalifikacyjną i zatwierdzeniu Uchwała Zarządu Stowarzyszenia. Ekspert zostaje wpisanym na listę ekspertów "MEA" po zadeklarowaniu przestrzegania Regulaminu Eksperta "MEA".
 5. Do czasu wpisania na Listę Ekspertów "MEA" członek zwyczajny posiada status kandydata na eksperta.
 6. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia nadaje osobom fizycznym posiadającym wybitne osiągnięcia w gospodarce morskiej Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
  2. Korzystania z dorobku, majątku i innych form działalności Stowarzyszenia,
  3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  4. Zgłaszania wniosków, do zakresu działania Stowarzyszenia,
  5. Korzystać z publikacji wewnętrznych,
  6. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w sporach z osobami trzecimi,
  7. Ubiegać się o wpisanie na listę ekspertów "MEA",
  8. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w Walnym Zebraniu członek ma prawo do upoważnienia innego członka do występowania w jego imieniu i korzystania z przysługującego mu prawa głosu. O powyższym powiadamia Zarząd na piśmie.
 8. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. Brać czynny udział w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. Przestrzegać statut i uchwały władz Stowarzyszenia,
  3. Pogłębiać stale swoją wiedzę zawodową,
  4. Występować solidarnie w obronie członków Stowarzyszenia,
  5. Swoim działaniem podnosić rangę usług eksperckich oraz działać na rzecz podnoszenia rangi regionu,
  6. Uiścić wpisowe oraz regularnie płacić składki członkowskie w wysokości ustalonej w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 9. Ekspert ma prawo do korzystania z rekomendacji MEA przy wykonywaniu usług rzeczoznawczych w zakresie ustalonym przez Komisję Kwalifikacyjną Stowarzyszenia.
 10. Członkowie honorowi:
  1. Nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach władz Stowarzyszenia,
  2. Członek honorowy korzysta z wszelkich praw członka zwyczajnego i może uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
  3. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat wpisowego i składek członkowskich,
  4. Członek honorowy otrzymuje dyplom członka honorowego.
 11. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuję na skutek:
  1. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
  2. Wykluczenia przez Zarząd:
   • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   • z powodu braku aktywności w pracach Stowarzyszenia,
   • z powodu nie płacenia składek za okres jednego roku,
  3. Utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sadu,
  4. Z chwila śmierci członka.

ROZDZIAŁ 4
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja władz.
  1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów
  2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem postanowień punktu 9 rozdział 4.
 4. Walne Zebranie Członków jest najwyższa władza Stowarzyszenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym - członkowie honorowi oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 9. O ile na prawidłowo zwołanym Walnym Zebraniu stawi się mniej niż 50% członków + 1, wówczas Zarząd zwołuje Walne Zebranie w innym terminie. Nowy termin może być ustalony na późniejszą godzinę tego samego dnia. Tak zwołane Walne Zebranie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Zasada ta dotyczy wszystkich władz Stowarzyszenia przy podejmowaniu uchwał.
 10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  2. Uchwalania zmian statutu,
  3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  4. Zatwierdzanie i wybór kandydatów do Komisji Kwalifikacyjnej,
  5. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  6. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  7. Uchwalanie budżetu,
  8. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  9. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członków honorowych,
  10. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  11. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze wybieralne,
  12. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  13. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i rozdysponowaniu jego majątku,
  14. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
  15. Zwolnienie z obowiązku płacenia składek w szczególnych wypadkach.
 11. Zarząd jest powołany do kierowania cała działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 12. Zarząd składa się z 3 do 9 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub w jego zastępstwie wiceprezes.
 14. Do kompetencji Zarządu należą:
  1. Realizacja Uchwał Walnego Zebrania członków,
  2. Podejmowanie decyzji w bieżących sprawach Stowarzyszenia a niewymagających uchwały Walnego Zebrania członków,
  3. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności,
  4. Przygotowywanie wniosków i propozycji pod obrady Walnego Zebrania członków,
  5. Przydział zadań poszczególnym członkom Zarządu,
  6. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
  7. Podejmowanie decyzji o skreśleniu lub wykluczeniu członków,
  8. Przedkładanie pod uchwały Walnego Zebrania Członków kandydatur na członków Komisji Kwalifikacyjnej,
  9. Opracowania i zatwierdzania regulaminu pracy Komisji Kwalifikacyjnej,
  10. Kontrola i nadzór nad pracami Komisji Kwalifikacyjnej Stowarzyszenia,
  11. Zatwierdzanie i wpisywanie na Listę Ekspertów "MEA" członków pozytywnie zaopiniowanych przez Komisje Kwalifikacyjna,
  12. Wystawianie certyfikatów i legitymacji ekspertów "MEA",
  13. Ocena działania i postępowania Ekspertów Stowarzyszenia,
  14. Kontrola działalności etatowych pracowników Stowarzyszenia,
  15. Powoływanie, w miarę potrzeby komisji, podkomisji lub zespołów,
  16. Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Kwalifikacyjnej.
 15. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością finansowo-organizacyjna Stowarzyszenia.
 16. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 17. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrolowanie finansowej działalności Zarządu,
  2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 18. Komisja Kwalifikacyjna jest organem pomocniczym powołanym do kwalifikowania nowo przyjmowanych członków i opiniowania ich do wpisu na Listę Ekspertów "MEA". Komisja jest ciałem doradczym Zarządu i innych statutowych organów Stowarzyszenia.
 19. Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 20. Skład Komisji Kwalifikacyjnej powołuje na wniosek Zarządu Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 21. Komisja Kwalifikacyjna opiniuje i rekomenduje procedury i techniki wykonywania ekspertyz, wzory dokumentacji oraz inne problemy działalności ekspertów.

ROZDZIAŁ 5
MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  1. Z wpisowego i składek członkowskich,
  2. Darowizn, spadków, zapisów,
  3. Dotacji i ofiarności publicznej.
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

ROZDZIAŁ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwalę w sprawie zmiany statutu oraz uchwalę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie maja przepisy Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 04.102.1055 z dnia 2004.05.01).
Zmiana Statutu przyjęta przez XVI Walne Zebranie Członków Uchwała Nr 7
z dnia 18 kwietnia 2008 roku