STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Informacja o Stowarzyszeniu

Informacje ogólne

Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Szczecinie z dnia 19 kwietnia 1994 roku do rejestru stowarzyszeń pod numerem KRS: 000249474 i REGON: 810612259 - wpisane zostało:

STOWARZYSZENIE EKSPERTOW MORSKICH
MARITIME EXPERTS ASOCIATION
z siedzibą w Szczecinie.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności opiniotwórczej dla przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych gospodarki morskiej w zakresie usług rzeczoznawczych, bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, zarządzania, oraz działań dla podniesienia rangi ekonomicznej regionu oraz reprezentowania interesów morskich Pomorza Zachodniego.

CELEM STOWARZYSZENIA JEST WDRAŻANIE NAJWYŻSZYCH STANDARDÓW W USŁUGACH RZECZOZNAWCZYCH ORAZ REPREZENTOWANIE I OCHRONA WARTOŚCI ETYCZNYCH ZAWODU.

Członkiniami i członkami Stowarzyszenia Ekspertów Morskich zostać mogą wybitni fachowcy w dziedzinie związanej z szeroko rozumianą gospodarką i administracją morską, transportem morskim, rzecznym i intermodalnym, logistyką morską, portami morskimi, budową i eksploatacją portów morskich, przemysłami morskimi, turystyką morską, ochroną środowiska morskiego, bezpieczeństwem oraz organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami gospodarki morskiej, cieszący się w środowisku morskim dobrą opinią i zaufaniem, rekomendowani przez dwóch wprowadzających członków, zweryfikowani przez Komisję Kwalifikacyjną działającą przy Stowarzyszeniu Ekspertów Morskich.

W dniu 23.06.2022 r. odbyło się XXVIII Walne Zebranie Stowarzyszenia Ekspertów Morskich w Szczecinie. Wybrano nowe władze Stowarzyszenia na następną czteroletnią kadencję (2022-2026).

Historia Stowarzyszenia i dzień dzisiejszy

Po II wojnie światowej u schyłku lat 40-tych, powstała dla potrzeb odradzającego się handlu zagranicznego POLSKA IZBA HANDLU ZAGRANICZNEGO. Była to pierwsza i jedyna do lat 90-tych, Izba Handlowa z prawdziwego zdarzenie na terenie Polski.

Niepodważalną zaletą PIHZ była kontynuacja działania podobnych izb sprzed wojny, kultywowanie tradycji i etosu Prawa Handlowego. Aż do momentu rozwiązania była PIHZ wyrocznią w handlu zagranicznym, firmą uznaną w świecie do tego stopnia, że nawet wiele lat po rozwiązaniu, na jej adres spływały zlecenia i korespondencja, zaś jej logo przywłaszczyło sobie wiele firm prywatnych usiłując na dobrej marce Izby zbić swój własny kapitał. Obecnie logo i nazwa Izby jako Komisariatu Awaryjnego pozostała przy KIGM w Gdańsku.

PIHZ posiadała swoje oddziały w wielu polskich miastach, zaś jej komisariaty awaryjne w Gdyni i Szczecinie obsługiwały przepływ masy towarowej wielu milionów ton rocznie. Przy Komisariatach awaryjnych funkcjonowali niezależni eksperci o wielu specjalnościach, których opinie i orzeczenia były podstawą do decyzji wielu instytucji od Towarzystw Ubezpieczeniowych poczynając na Izbach Morskich kończąc.

Miała Izba rangę porównywalną z pozycją SGS, towarzystwem o randze światowej. Po zlikwidowaniu PIHZ jej eksperci znaleźli się w rozproszeniu, zaś rynek rzeczoznawstwa morskiego zaczął być penetrowany przez samozwańczych pseudo-rzeczoznawców wykonujących swój zawód nierzetelnie, nieprofesjonalnie, nierzadko pod dyktando zleceniodawców. Powstała potrzeba uporządkowania rynku na którym zaczął rządzić bałagan.

Stowarzyszenie Ekspertów Morskich powstało krótko po rozwiązaniu PIHZ, przejmując po Izbie w spadku większość wzorców i procedur. Obecnie Stowarzyszenie Ekspertów Morskich-MEA (Maritime Experts Association) Zrzesza 36 ekspertów z wielu dziedzin dotyczących Gospodarki Morskiej. Grupę podstawową stanowią byli Eksperci Morscy dawnego PIHZ, wśród nich "ojcowie założyciele" Stowarzyszenia. Wielu naszych starszych kolegów od nas już odeszło, ich miejsce zajęli członkowie następnego pokolenia.

Podstawowym walorem Stowarzyszenia jest ciągła weryfikacja jego członków poczynając już od momentu naboru. Członkowie Stowarzyszenia spełniać muszą kryteria najwyższych kwalifikacji zawodowych, posiadać muszą najwyższy poziom wiedzy praktycznej potwierdzony wykonywanymi ekspertyzami.

Korzyści wynikające z działalności Stowarzyszenia

  • Realizacja potrzeb stawianych rynkowi komplementarnych usług morskich wobec wymagań rynku unijnego. Dla którego potrzeb niezbędni są uznani przez rząd eksperci, ich brak generuje postawę lekceważenie u partnerów zachodnich i stopniowe przejmowanie rynku przez firmy zachodnie.
  • Utrzymanie pełnej zgodności usług rzeczoznawczych z wymaganiami umów międzynarodowych w tym przede wszystkim zgodności z kodami i konwencjami imo którego zalecenia są wielokrotnie łamane w portach polskich.
  • Możliwość bieżącej weryfikacji poziomu usług rzeczoznawczych i poprawa ich jakości.
  • Eliminacja z rynku działalności ekspertów samozwańczych nie posiadających właściwych kwalifikacji.
  • Tworzenie wokół stowarzyszenia morskiego środowiska opiniotwórczego wspierającego autorytetem i radą działania władz lokalnych i samorządowych.