STOWARZYSZENIE EKSPERTÓW MORSKICH - SZCZECIN wersja polskojęzyczna

MARITIME EXPERTS ASSOCIATION POLAND - SZCZECIN english version

Informacja o ochronie danch osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy Panią/Pana, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Stowarzyszenie Ekspertów Morskich w Szczecinie.
  2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w miarę potrzeby zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej w celu wykonywania czynności statutowych Stowarzyszenia(art. 6 ust.1 lit. b RODO).
  3. Pani/Pana dane osobowe, z zastrzeżeniem przestrzegania tajemnicy zawodowej oraz zasad zawartych w art. 5 RODO, możemy udostępniać podmiotom upoważnionym oraz podmiotom, z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celach związanych z działalnością Eksperta Stowarzyszenia. Ponadto dane osobowe Pana/Pani w postaci adresu mailowego oraz numeru telefonu umieszczone zostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na swoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Żądanie takie zostanie uwzględnione, o ile zachodzić będą przesłanki określone przepisami prawa. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.